छोटो सुची प्रकाशित गरेको सूचना

छोटो सुची प्रकाशित गरेको सूचना

फरवार्ड कम्युनिटी माऐक्रोफ़ाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७४ कार्तिक १५ गतेको ब्लास्ट दैनिकमा प्रकाशित बिज्ञापन नम्बर ९/२०७४/०७५ परीक्षार्थी कनिष्ट सहायक पदको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना बमोजिम आवेदन दिने अन्तिम म्याद सम्म प्राप्त आवेदन्हारुलाई छानबिन गर्दा तोकिएको उमेर र शैशिक योग्यता पुगेका योग्य उम्मेदवारहरुको सुची यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको छ

View Notice

Posted By : admin || Posted On : January 23, 2018

Monthly Progress Report of 2074/09/30

SN Particulars Grand Total
Service Expansion
No of Total Districts 35
No of Total Area/Resional Offices 10
No of Total Branch/Sub Offices 107
No of Total VDCs/Municipalities 419
No of Total Staffs 606
No of Center 12,651
No of Active Clients 221,602
No of Loan Clients 140,481
2 Total Savings Rs. (000) 3,078,322
3 Total Outstanding Rs.(000) 6,585,770
*/?>